Szkoła Podstawowa
              im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach


ROK SZKOLNY 2016/2017 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WYKROTACH

         Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach jest największą szkołą wiejską w gminie Nowogrodziec. W roku szkolnym 2016/2017 do naszej placówki uczęszcza 128 uczniów (w tym 25 dzieci do oddziału przedszkolnego). W szkole jest  1 oddział przedszkolny,4 oddziały kl. I-III i 3 oddziały kl. IV-VI, w sumie 8 oddziałów. Średnia uczniów w oddziałach wynosi 16, a  w najliczniejszych sięga  19 dzieci (kl.I), a w najmniejszym wynosi- 11 uczniów(kl.VI).W szkole działa wiele kół zainteresowań m.in.teatralne, matematyczno-informatyczne, laboratoryjno- eksperymentalne, polonistyczne, SKS itd. Uczniowie także mogą codziennie uczestniczyć w zajęciach świetlicy szkolnej w godzinach od  7.30 do 8.00 i od 11.30 do 15.00.Natomiast w godz. od 15.00 do 17.00 działa świetlica środowiskowa. Dla uczniów mających problemy w nauce prowadzone są zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, nauczanie indywidualne, zajęcia wspomagające, logopedyczne i socjoterapeutyczne. Poza tym w szkole działa Zespół Wspomagający. Każdy nauczyciel realizuje nieodpłatnie 1-2 godziny tygodniowo zajęć dla dzieci zdolnych lub dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

       W ostatnich latach realizowaliśmy kilka projektów dofinansowanych z EFS (unijnych)m.in. w roku szkolnym 2010/2011 projekt dofinansowany z RPOWD pn.: „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”. Natomiast od X 2010r. do XI 2011r. projekt systemowy   z  POKL 9.1.2  pn.: „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”we współpracy z DODN i UMWD we Wrocławiu. Nasza Szkoła od 2012r.należy do Szkół Odkrywców Talentów i jest wpisana na mapę SOT ORE z MEN. W 2016r.otrzymaliśmy także certyfikat Szkoły Przyjaznej Rodzinie oraz ogólnopolskie wyróżnienie za wychowanie dzieci poprzez sport i rekreację.

        W roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej w Wykrotach pracuje 17 nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami(wszyscy mają ukończone studia wyższe magisterskie).Wielu nauczycieli oprócz studiów magisterskich ma ukończone także studia podyplomowe (z przyrody,techniki,historii,plastyki itd.).W gronie znajdują się specjaliści od oligofrenopedagogiki, pedagogiki specjalnej oraz logopedii z neurologopedią. Wśród nauczycieli jest:6- dyplomowanych,8-mianowanych i 3-kontraktowych.

        Rokrocznie dzięki wsparciu JST(Burmistrz i Rada Miejska w Nowogrodźcu) oraz rodziców poprawiany jest stan bazy szkoły. Część środków na zakup pomocy dydaktycznych pozyskujemy dzięki wpłatom rodziców na Komitet Rodzicielski oraz organizacji imprez środowiskowych np.zabawy itd. Poza tym w ostatnich latach został wykonany remont kapitalny szkoły(w 2014-2015r.)oraz została wybudowana sala gimnastyczna z łącznikiem(2016r.).Poza tym niedawno oddany do użytku plac zabaw został przeniesiony i zmodyfikowany(2016).Za środki gminne została także przygotowana sala –pracownia przyrodnicza, z której mogą korzystać uczniowie ze wszystkich szkół z terenu Gminy Nowogrodziec(w 2010r.). Po remoncie w styczniu 2015r. za środki z budżetu gminy zakupiono nowe wyposażenie do wszystkich sal w szkole, a w 2016r.nowy sprzęt i wyposażenie do sali sportowej i łącznika. Obecnie został złożony wniosek o doposażenie sali gimnastycznej i łącznika ze środków 0,4%rezerwy oświatowej z MEN.Sala gimnastyczna jest także udostępniona uczniom z Gimnazjum w Wykrotach.

     W programie rozwojowym naszej szkoły  jest także zaplanowana budowa boiska szkolnego z ogrodzeniem oraz parking. Realizacji tych planów są przychylne władze samorządowe. Dyrektor, Nauczyciele i Uczniowie serdecznie dziękują wszystkim, którzy wspierają naszą placówkę - zwłaszcza Burmistrzowi -P. Robertowi Relichowi, Radzie Miejskiej w Nowogrodźcu pod przewodnictwem P.Antoniny Szelechowicz oraz Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Wykrotach pod przewodnictwem P.Agnieszki Sałek.


      Wykroty - miejscowość położona na skraju Borów Dolnośląskich (powiat bolesławiecki, gmina Nowogrodziec) przy drodze krajowej E40 i autostradzie A4 oraz linii kolejowej Węgliniec - J.Góra i Węgliniec - Wrocław (w Zagajniku).

W zachodniej części miejscowości zlokalizowana jest podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości - www.ssemp.pl.

Położenie geograficzne 51° 14' N 15° 17 E
Wysokość 210m npm