Szkoła Podstawowa
                  im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach
                       z oddziałami gimnazjalnymi


ROK SZKOLNY 2018/2019 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WYKROTACH

         Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach jest największą szkołą wiejską w gminie Nowogrodziec. W roku szkolnym 2018/2019 do naszej placówki uczęszcza 187 uczniów (w tym 25 dzieci do oddziału przedszkolnego). W szkole jest  1 oddział przedszkolny,3 oddziały kl. I-III i 6 oddziałów kl. IV-VIII oraz 1 oddział gimnazjalny- w sumie 11 oddziałów. Średnia uczniów w oddziałach wynosi 17, a w najliczniejszych sięga  23-25 dzieci (oddział przedszkolny i kl.II).W szkole działa wiele kół zainteresowań m.in.matematyczno-informatyczne, laboratoryjno- eksperymentalne, polonistyczne, SKS itd. Uczniowie także mogą codziennie uczestniczyć w zajęciach świetlicy szkolnej w godzinach od  7.30 do 8.00 i od 11.30 do 15.00.Natomiast w godz. od 15.00 do 17.00 działa świetlica środowiskowa. Dla uczniów mających problemy w nauce prowadzone są zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, nauczanie indywidualne, zajęcia wspomagające, logopedyczne i socjoterapeutyczne. Poza tym w szkole działa Zespół Wspomagający. Każdy nauczyciel realizuje nieodpłatnie 1-2 godziny tygodniowo zajęć dla dzieci zdolnych lub dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

       W naszej szkole kl.4-8 uczą się w pracowniach przedmiotowych : komputerowej (otrzymaliśmy środki na zakup nowego sprzętu z Organu Prowadzącego w 2018r.),przyrodniczej (otrzymaliśmy w ramach  projektu dofinansowanego z RPOWD pn.: „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”), polonistycznej,matematycznej i języka angielskiego.Od 2017r. realizujemy projekt RPDS pt.,,Szkoła Marzeń”dofinansowany z EFS ,w ramach którego nasi uczniowie do końca 2019 uczestniczą w zajęciach z przedsiębiorczości,warsztatach kreatywności,warsztatach rozwijających kompetencje kluczowe,zajęciach ,,Młody naukowiec”oraz w zajęciach uzupełniających z tutoringu.Nasza Szkoła należy do Szkół Odkrywców Talentów Ośrodka Rozwoju Edukacji MEN. W 2016r.otrzymaliśmy także certyfikat Szkoły Przyjaznej Rodzinie.

        W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Wykrotach pracuje 30 nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami (28 magistrów,1 doktor i 1 licencjat).Wielu nauczycieli oprócz studiów magisterskich ma ukończone także studia podyplomowe (z przyrody,techniki,historii,plastyki itd.).W gronie znajdują się specjaliści od oligofrenopedagogiki, pedagogiki specjalnej,logopedii,doradztwa zawodowego,terapii pedagogicznej,socjoterapii itd.Wśród nauczycieli jest:11- dyplomowanych,12-mianowanych,4-kontraktowych i 3 stażystów.

        Rokrocznie dzięki wsparciu JST(Burmistrz i Rada Miejska w Nowogrodźcu) poprawiany jest stan bazy szkoły. Poza tym w ostatnich latach został wykonany remont kapitalny szkoły(w2015r.),została wybudowana sala gimnastyczna z łącznikiem(2016r.).Po remoncie w styczniu 2015r. za środki z budżetu gminy zakupiono nowe wyposażenie do wszystkich sal w szkole, a w 2016r. nowy sprzęt i wyposażenie do sali sportowej i łącznika. Poza tym w 2016r. sala gimnastyczna i łącznik zostały doposażone ze środków 0,4%rezerwy oświatowej z MEN(zakupiono m.in.,,Magiczny dywan”,który znajduje się w pracowni języka angielskiego).W 2018r. za środki z budżetu Gminy Nowogrodziec została wyposażona nowa pracownia komputerowa (25 komputerów z oprogramowaniem).Natomiast za środki wpłacane na Komitet Rodzicielski zakupujemy nagrody książkowe na koniec roku szkolnego,na konkursy wewnątrzszkolne,statuetki na ,,Naj...”itd.

    W programie rozwojowym naszej szkoły  jest także zaplanowana budowa boiska szkolnego wraz z parkingiem. Należy także wyremontować budynek gimnazjum,aby mógł nadal funkcjonować jako obiekt oświatowy np. przedszkole. Realizacji tych planów są przychylne władze samorządowe. Dyrektor, Nauczyciele i Uczniowie serdecznie dziękują wszystkim, którzy wspierają naszą placówkę - zwłaszcza Burmistrzowi -P. Robertowi Relichowi, Radzie Miejskiej w Nowogrodźcu pod przewodnictwem P. P. Izydorczyk oraz całej Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Wykrotach.


      Wykroty - miejscowość położona na skraju Borów Dolnośląskich (powiat bolesławiecki, gmina Nowogrodziec) przy drodze krajowej E40 i autostradzie A4 oraz linii kolejowej Węgliniec - J.Góra i Węgliniec - Wrocław (w Zagajniku).

W zachodniej części miejscowości zlokalizowana jest podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości - www.ssemp.pl.

Położenie geograficzne 51° 14' N 15° 17 E
Wysokość 210m npm