Szkoła Podstawowa
                  im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach
                       
 

ROK SZKOLNY 2019/2020 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WYKROTACH

    Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach jest największą szkołą wiejską w gminie Nowogrodziec. W roku szkolnym 2019/2020 do naszej placówki uczęszcza 175 uczniów (w tym 25 dzieci do oddziału przedszkolnego). W szkole jest 1 oddział przedszkolny,3 oddziały kl. I-III i 6 oddziałów kl. IV-VIII- w sumie 10 oddziałów. Średnia uczniów w oddziałach wynosi 18, a w najliczniejszych sięga 22-25 dzieci (oddział przedszkolny i kl.III).W szkole działa wiele kół zainteresowań m. in.  matematyczno-informatyczne, laboratoryjno- eksperymentalne, polonistyczne, SKS itd. Uczniowie także mogą codziennie uczestniczyć w zajęciach świetlicy szkolnej w godzinach od 7.30 do 8.00 i od 11.30 do 15.15.Natomiast w godz. od 15.00 do 17.00 działa świetlica środowiskowa. Dla uczniów mających problemy w nauce prowadzone są zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, nauczanie indywidualne, zajęcia wspomagające, logopedyczne i z komunikacji społecznej. Poza tym w szkole działa Zespół Wspomagający.

    W naszej szkole kl.4-8 uczą się w pracowniach przedmiotowych : komputerowej (otrzymaliśmy środki na zakup nowego sprzętu z Organu Prowadzącego w 2018r.),przyrodniczej (otrzymaliśmy w ramach projektu dofinansowanego z RPOWD pn.: „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”), polonistycznej,matematycznej i języka angielskiego.W latach 2017-2019 realizowaliśmy projekt pt.,,Szkoła Marzeń”dofinansowany z EFS ,w ramach którego nasi uczniowie uczestniczyli w zajęciach z przedsiębiorczości,warsztatach kreatywności,warsztatach rozwijających kompetencje kluczowe,zajęciach ,,Młody naukowiec”oraz w zajęciach uzupełniających z tutoringu. Nasza Szkoła należy do Szkół Odkrywców Talentów Ośrodka Rozwoju Edukacji MEN. W 2016r. otrzymaliśmy także certyfikat Szkoły Przyjaznej Rodzinie.

    W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Wykrotach pracuje 27 nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami (25 magistrów,1 doktor i 1 licencjat).Wielu nauczycieli oprócz studiów magisterskich ma ukończone także studia podyplomowe (z przyrody,techniki,historii,plastyki itd.).W gronie znajdują się specjaliści od oligofrenopedagogiki, pedagogiki specjalnej,logopedii,doradztwa zawodowego,terapii pedagogicznej,socjoterapii itd. Wśród nauczycieli jest:11- dyplomowanych,11-mianowanych,2-kontraktowych i 3 stażystów.

    Rokrocznie dzięki wsparciu JST(Burmistrz i Rada Miejska w Nowogrodźcu) poprawiany jest stan bazy szkoły. Poza tym w ostatnich latach został wykonany remont kapitalny szkoły(w2015r.),została wybudowana sala gimnastyczna z łącznikiem(2016r.).Po remoncie w styczniu 2015r. za środki z budżetu gminy zakupiono nowe wyposażenie do wszystkich sal w szkole, a w 2016r. nowy sprzęt i wyposażenie do sali sportowej i łącznika. Poza tym w 2016r. sala gimnastyczna i łącznik zostały doposażone ze środków 0,4%rezerwy oświatowej z MEN(zakupiono m.in.,,Magiczny dywan”,który znajduje się w pracowni języka angielskiego).W 2018r. za środki z budżetu Gminy Nowogrodziec została wyposażona nowa pracownia komputerowa (25 komputerów z oprogramowaniem).Natomiast za środki wpłacane na Komitet Rodzicielski zakupujemy nagrody książkowe na koniec roku szkolnego,na konkursy wewnątrzszkolne,statuetki na ,,Naj...”itd.

    W Programie Rozwoju Szkoły Podstawowej w Wykrotach jest także zaplanowana budowa boiska szkolnego wraz z parkingiem oraz remont budynku po gimnazjum,aby mogły się tam uczyć dzieci z kl.0-III. Realizacji tych planów są przychylne władze samorządowe. Dyrektor, Nauczyciele i Uczniowie serdecznie dziękują wszystkim, którzy wspierają naszą placówkę - Burmistrzowi -P. Robertowi Relichowi, Radzie Miejskiej w Nowogrodźcu pod przewodnictwem P.Łukasza Izydorczyka, Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Wykrotach pod przewodnictwem P.Iwony Zamorskiej oraz Radzie Sołeckiej wsi Wykroty i Zagajnik. 


      Wykroty - miejscowość położona na skraju Borów Dolnośląskich (powiat bolesławiecki, gmina Nowogrodziec) przy drodze krajowej E40 i autostradzie A4 oraz linii kolejowej Węgliniec - J.Góra i Węgliniec - Wrocław (w Zagajniku).

W zachodniej części miejscowości zlokalizowana jest podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości - www.ssemp.pl.

Położenie geograficzne 51° 14' N 15° 17 E
Wysokość 210m npm