Szkoła Podstawowa
                  im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach
                       z oddziałami gimnazjalnymi


ROK SZKOLNY 2017/2018 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WYKROTACH

  

    Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach jest największą szkołą wiejską w gminie Nowogrodziec. W roku szkolnym 2017/2018 do naszej placówki uczęszcza 192 uczniów (w tym 25 dzieci do oddziału przedszkolnego). W szkole jest 1 oddział przedszkolny,3 oddziały kl. I-III i 5 oddziały kl. IV-VII oraz 2 oddziały gimnazjalne- w sumie 11 oddziałów. Średnia uczniów w oddziałach wynosi 17, a w najliczniejszych sięga 24-25 dzieci (oddział przedszkolny i kl.I), a w najmniejszym wynosi- 12 uczniów(kl.VII).W szkole działa wiele kół zainteresowań m.in.matematyczno-informatyczne, laboratoryjno- eksperymentalne, polonistyczne, SKS itd. Uczniowie także mogą codziennie uczestniczyć w zajęciach świetlicy szkolnej w godzinach od 7.15 do 8.00 i od 11.30 do 15.00.Natomiast w godz. od 15.00 do 17.00 działa świetlica środowiskowa. Dla uczniów mających problemy w nauce prowadzone są zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, nauczanie indywidualne, zajęcia wspomagające, logopedyczne i socjoterapeutyczne. Poza tym w szkole działa Zespół Wspomagający. Każdy nauczyciel realizuje nieodpłatnie 1-2 godziny tygodniowo zajęć dla dzieci zdolnych lub dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

   W naszej szkole kl.4-7 i oddziały gimnazjalne uczą się w pracowniach przedmiotowych : przyrodniczej (otrzymaliśmy w ramach projektu dofinansowanego z RPOWD pn.: „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”), polonistycznej,komputerowej,matematycznej i języka angielskiego.W latach 2010/2011 realizowaliśmy projekt systemowy z POKL 9.1.2 pn.: „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”,zaś w latach 2017-2019 będziemy realizować projekt RPDS pt.,,Szkoła Marzeń”dofinansowany z EFS ,w ramach którego nasi uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajĘciach z przedsiębiorczości,warsztatach kreatywności,warsztatach rozwijających kompetencje kluczowe, zajeciach ,,Młody naukowiec”oraz w zajęciach uzupełniających z tutoringu.

Nasza Szkoła od 2012r.należy do Szkół Odkrywców Talentów i jest wpisana na mapę SOT ORE z MEN. W 2016r.otrzymaliśmy także certyfikat Szkoły Przyjaznej Rodzinie oraz ogólnopolskie wyróżnienie za wychowanie dzieci poprzez sport i rekreację.

W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Wykrotach pracuje 27 nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami(wszyscy mają ukończone studia wyższe magisterskie).Wielu nauczycieli oprócz studiów magisterskich ma ukończone także studia podyplomowe (z przyrody,techniki,historii,plastyki itd.).W gronie znajdują się specjaliści od oligofrenopedagogiki, pedagogiki specjalnej,doradztwa zawodowego oraz terapii pedagogicznej. Wśród nauczycieli jest:11- dyplomowanych,10-mianowanych i 6-kontraktowych.

Rokrocznie dzięki wsparciu JST(Burmistrz i Rada Miejska w Nowogrodźcu) poprawiany jest stan bazy szkoły. Część środków na zakup pomocy dydaktycznych pozyskujemy dzięki wpłatom rodziców na Komitet Rodzicielski. Poza tym w ostatnich latach został wykonany remont kapitalny szkoły(w 2014-2015r.)oraz została wybudowana sala gimnastyczna z łącznikiem(2016r.).W 2016r. plac zabaw został przeniesiony i zmodyfikowany.Po remoncie w styczniu 2015r. za środki z budżetu gminy zakupiono nowe wyposażenie do wszystkich sal w szkole, a w 2016r.nowy sprzęt i wyposażenie do sali sportowej i łącznika. Poza tym w 2016r. sala gimnastyczna i łącznik zostały doposażone ze środków 0,4%rezerwy oświatowej z MEN(zakupiono m.in.,,Magiczny dywan”,który znajduje się w pracowni języka angielskiego w łączniku).

W programie rozwojowym naszej szkoły jest także zaplanowana budowa boiska szkolnego z ogrodzeniem oraz parking. Realizacji tych planów są przychylne władze samorządowe. Dyrektor, Nauczyciele i Uczniowie serdecznie dziękują wszystkim, którzy wspierają naszą placówkę - zwłaszcza Burmistrzowi -P. Robertowi Relichowi, Radzie Miejskiej w Nowogrodźcu pod przewodnictwem P.Antoniny Szelechowicz oraz całej Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Wykrotach.


      Wykroty - miejscowość położona na skraju Borów Dolnośląskich (powiat bolesławiecki, gmina Nowogrodziec) przy drodze krajowej E40 i autostradzie A4 oraz linii kolejowej Węgliniec - J.Góra i Węgliniec - Wrocław (w Zagajniku).

W zachodniej części miejscowości zlokalizowana jest podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości - www.ssemp.pl.

Położenie geograficzne 51° 14' N 15° 17 E
Wysokość 210m npm