Szkoła Podstawowa
                  im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach
                       z oddziałami gimnazjalnymi
   Home      Sekretariat

Dyrektor Szkoły przyjmuje skargi i wnioski 
w każdy wtorek w godzinach 10.00-12.00 .


                  


Ogłaszamy zapisy do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki

w Wykrotach na rok szkolny 2019/2020


Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności oraz terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020


Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

sprzątaczki 1  etat

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach ul. Główna 108

Ogłasza  nabór na wolne stanowisko sprzątaczki   w Szkole Podstawowej w Wykrotach

Od dnia 15.07.2019r. do dnia 10.08.2019r.

1) Opis stanowiska:

a) forma nawiązania stosunku pracy –umowa o pracę na czas określony

b) wymiar czasu pracy –1 etatu,

2) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

a) dokładność w działaniu,

b) znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

c) znajomość przepisów przeciwpożarowych,

d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww stanowisku,

e) dyspozycyjność.

3) Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku,

na które przeprowadzany jest nabór:

a) własna inicjatywa w działaniu,

b) preferowane będą osoby bez stałego zatrudnienia oraz dochodów,

4) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór sprzątaczka 1 etatu:

a) sprzątanie sal lekcyjnych, pomieszczeń biurowych, sanitariatów, korytarzy

b) utrzymanie w stałej czystości posesji przed wejściem i wokół terenu szkolnego,

c) mycie okien, pranie firan, zasłon oraz innych niezbędnych do funkcjonowania szkoły,

d)zapewnienie opieki podczas dowozów uczniów(sporadycznie),

5) Wymagane dokumenty:

a) życiorys ( CV)

b) podanie o przyjęcie do pracy,

c) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,

d) kserokopia świadectw pracy,

e) oświadczenie kandydata dot. braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowiskach

                                                                                   Dyrektor Szkoły

mgr Wiesława Traczyk

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy pomoc nauczyciela w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach

Dyrektor Szkoły Podstawowej im.Tadeusza Kościuszki w Wykrotach, ogłasza nabór na pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres od 1 września 2019r. do 30 czerwca 2020r.

Wymiar etatu: 3/4 liczba godzin pracy w tygodniu: 30 h.

I .Wymagania podstawowe:

Wykształcenie co najmniej średnie

Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku

Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie

Wobec kandydata nie toczy się postępowanie karne  lub dyscyplinarne oraz postępowanie o ubezwłasnowolnienie 

 II. Wymagania dodatkowe:

Wysoka kultura osobista

Operatywność, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią.

Umiejętność nawiązywania bliskich serdecznych relacji z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Mile widziane , preferowane doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku  przedszkolnym

  III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

Obowiązki ogólne:

Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielką grupy, z dyrektorem oraz innymi nauczycielami w wychowaniu dzieci, utrzymuje ład i porządek  oraz dba o należytą dyscyplinę pracy.

Pomoc nauczyciela zobowiązana jest do pełnienia swoich obowiązków w czasie ustalonym w umowie o pracę  oraz  miejscach określonych w organizacji  pracy grupy i przedszkola.

Pomoc nauczyciela zobowiązana jest do przestrzegania ustalonego czasu pracy i wykorzystywania go w sposób efektywny.

W czasie pracy, pomocy nauczyciela nie wolno oddalać się  z terenu przedszkola bez zezwolenia dyrektora.

Pomoc nauczyciela ma obowiązek przestrzegać ustalonego porządku i regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz norm i zasad zawartych  w regulaminach oraz zarządzeniach wewnętrznych dyrektora przedszkola.

Pomoc nauczyciela winna cechować:

sumienność i punktualność w wykonywaniu obowiązków służbowych

troska o ład i porządek w przedszkolu

dbałość o należyty stan mienia przedszkolnego

poszanowanie przełożonych

uprzejmość, życzliwość w stosunku do dzieci, nauczycielek, rodziców i interesantów

właściwa kultura życia codziennego 

   Obowiązki szczegółowe

Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków zlecane przez nauczycielkę oddziału oraz inne czynności wynikające z rozkładu zajęć dzieci w ciągu dnia:

pomoc nauczycielce w organizowaniu i prowadzeniu pracy wychowawczo – dydaktyczno - opiekuńczej

spełnianie w stosunku do dzieci czynności obsługowych

uczestniczenie w wycieczkach i spacerach  dzieci

organizowanie wypoczynku dzieci

utrzymywanie w ładzie i porządku przydzielonego oddziału

dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia przedszkola

Czuwanie nad bezpieczeństwem i estetycznym wyglądem dzieci:

pomoc nauczycielce w ubieraniu i rozbieraniu dzieci w sali i szatni

pomoc w opiece nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek

czuwanie nad należytym spożywaniem posiłków przez dzieci

przygotowanie do posiłków, pomoc w czasie spożywania posiłków przez dzieci

pomoc nauczycielce podczas zajęć,

udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,

udział w dekorowaniu sali,

czuwanie nad należytą higieną dzieci

pomoc dzieciom przy czynnościach higienicznych w łazience

pomoc nauczycielce w roztaczaniu opieki nad dzieckiem chorym do czasu przybycia rodzica

usuwanie wszelkich dostrzeżonych braków i błędów grożących wypadkiem lub mogących przynieś szkodę zdrowiu dzieci. Jeśli usunięcie ich we własnym zakresie nie jest możliwe, zgłaszanie dyrektorowi przedszkola

otaczanie dziecka opieką od chwili przejęcia dziecka  od osoby przyprowadzającej je do przedszkola

czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w szatni i łazience oraz na placu zabaw

czuwanie nad zgodnym z przepisami prawa wydawanie dzieci odchodzących do domu 

Dbałość o zabezpieczenie placówki po zakończeniu pracy:

sprawdzenie kurków wodociągowych

wygaszenie świateł na sali i w pomieszczeniach przyległych

zamknięcie drzwi i okien w sali

Wymagane dokumenty:

Życiorys (CV)

List motywacyjny

Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia ( kopie lub odpis)

Inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje
i umiejętności, ( kopie)

Świadectwa pracy

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku

 Oświadczenie o tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz 2135 z późn.zm.), 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie od 15 .07.2019 do 10.08.2019r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Wykrotach ul. Główna 108.

Dyrektor Szkoły

            mgr Wiesława Traczyk

 
 
 

REGULAMIN PROJEKTU

 
* * * 
 
 

           Na stronach internetowych Kuratorium Oświaty we Wrocławiu -www.kuratorium.wroclaw.pl i Ministerstwa Edukacji Narodowej - www.men.gov.pl znajduje się broszura „Co rodzic powinien wiedzieć w roku szkolnym 2017/2018?”. Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat zmian w oświacie, m.in. zebrane zostały w niej odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rodziców pytania dotyczące nowego roku szkolnego 2017/2018, są wyjaśnienia, na czym polegają nowe rozwiązania zawarte w prawie oświatowym.

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Informacja przesłana do Szkoły