Szkoła Podstawowa
                  im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach
                       z oddziałami gimnazjalnymi
   Home      Uczniowskie projekty edukacyjne
   Począwszy od roku szkolnego 2010/2011 uczniowie zobowiązani są do realizacji projektu edukacyjnego. Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniajacego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz. 1046)

W naszym gimnazjum ustalono,  że projekty  realizowane są przez  uczniów w  klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać zakończona lub przesunięta nie później niż do zakończenia pierwszego okresu nauki w klasie trzeciej.